...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޒާހަރާ
ނ.
ކަމަކާމެދު ބަޔަކުމީހުން ތިބިގޮތް ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެގެން ކުރާ ޙަރަކާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރުނަ . ޖާދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ