...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫ
ޑުން ފަޅައިގެން ބިމުގެ ތެރެއަށް ދެމިފައިން ހުންނަ ބައި.
(2) ގަހަށް ކާނާ ހޯދައިދިނުމާއި، ގަސް ބިމުގައި ހިފިހުރުމުގެ ބާރެއްކަމުގައި ހިމެނޭ ބައި.
(3) ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ބަލިބަލީގައި މަސްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފެތުރެމުން ހެދެމުންދާ ރޮދިފަށްތަކެއްހެން ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުފޮއި . ހަނދުފަޅި . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަންމާލާ . ހަންދަ . ހަންޑިމައު . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަކި . ހަކުރު . ހަކޮށި . ހަތާ . ހަތި . ހަތްމީރު . ހަސަންދަރި . ހާނދި . ހާގެރަ . ހިނި . ހިނިއައުން . ހިރުނބު . ހިރުނދުގޮވި . ހިކަ . ހިއްތަން . ހިތަށްތަދުވުން . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޔަވިހާ . ހިޔަމަ . ހުހިވައް . ހުޅަނގުއޮއި . ހުޅަނގުވައި . ހުޅަނގުވިނަ . ހުޅަނގުވުން . ހުޅަގަޖެހުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުޅުފަނާދިއުން . ހުއި . ހުއިވަނި . ހުއިވަކި . ހުއިފަތުނައި . ހުއިފަތުފެހި . ހުއިފަތް . ހުއިފިލަނޑާ . ހުވަނި . ހުވަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ