...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫހަނޑޫ
ނ.
(1) ފުއްތައް ބުރި ނުވެ ހުންނަ ހަނޑޫ.
(2) ބުރި ހަނޑުލާއި ނީ ހަނޑޫ ވަކި ކުރީމާ ދެން ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ