...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނު
ނ.
(1) ބޮލުގެ އިސްތަށި ފެޅި ހިސާބުން ދަތްދޮޅީގެ ދަށާއި ދެކަންފަތުގެ ދެމެދުގައިވާ ހިސާބު.
(2) ޖަނަވާރުގެ ބޮލުގެ ކުރިމަތީގައި ލޮލާއި ނޭފަތާއި އަނގަ ހުންނަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހާގެރަ . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ނަރުވާ . ނިގާބު . ރާމާމަކުނު . ރޯނާމަދިރި . ބަނަ . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބިހި . ބިސްރޮނޑު . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮސް . ބޮސްދިނުން . ކަނޑުއަނގަމަތި . ކަންނާޑި . ކަންކަށި . ކަންކަށިމަތި . ކަމަރު . ކިބަޅިފަރާތް . ކިސް . ކިސްކުރުން . ކުނޑި . ކުނޑިޖެހުން . ކުރި . ކުރިމަތި . ކުރިމަތިލުން . ކުވާ . ކުވާބުރުން . ކުޑަރުމައު . ކުޑަރުމާ . ކުޑަވަނިފަރާތް . ކޮކާބުރުން . އަނގަވަތަށްވެއްޓުން . އަލަމާރި . އަލި . އިރުވައިސައިތާނު . އިސް . އިސްނެގުން . އިސްއުފުލުން . އުއްލޫ . އުޖާލާ . އެނދުން . އޮށާޅަ . އޮޑިވަރުދޯނގި . ވަށްތުޅު . ވަނަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ