...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުބަލާލޯގަނޑު
ނ.
މޫނުބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ، ރަހަލީ ބިއްލޫރި.
(މިއަށް ލޯގަނޑު ކިޔުނީ އިހުޒަމާނުގައި މޫނު ބަލަން ގެންގުޅުނީ އުނގުޅައި އަލިކޮށް ފައި ހުންނަ ލޮއި ކަމަށް (ވާތީއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ