...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫނުމަތި
ރު ލޯރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފަސޭހައިން ތަންތަން ބެލުމަށްޓަކައި މޫނުގައި އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(4) ގަޑިއާއި ސަމުގާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ އަކުރުތައް ޖަހައިފައި ހުންނަފަރާތް.
(5) ކުރިމަތި.
(6) ރަށަކަށް ޢާންމުކޮށް ވަދެނިކުމެ އަރާފައިބާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނަ . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ކަމަރު . ކިބަޅިފަރާތް . އަލި . އުޖާލާ . އެނދުން . ވަންވަތް . ވަގުހިފާފާނޫޒު . މަސްމަރާބަޑި . މޫނުހެދުން . މޫނުކަޅުވުން . މޫނުކުނިކުރުން . މޫނުއަލި . މޫނުއަލިކަން . މޫނުމަތިމިލުން . މޫނުމަތިތަޅައިލުން. . މޯޅިވުން . ފަނޑު . ފަނޑުކަން . ފަނޑުވުން . ފުއްވުން . ފުފުން . ފުސްމޫނުހެދުން . ތޫނުފިލި . ތޫނުފިލިކަން . ގަޑީތުޅު . ޑައިނަމޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ