...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫސުން
ނ.
(1) ކަމެއްގެ ދުވަސްވަރު.
މިސާލު:
(ހ) ވިއްސާރަމޫސުން (ށ) ހުޅަނގު މޫސުން.
(ނ) އިފުވައި މޫސުން.
(2) މަޖާޒު:
ވަގުތު.
(3) ފޯވަހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުފޮއި . ހުޅަނގުވުން . ހުދުކޮކާ . ނުމޫސުން . ރަބީޢު . ބަހާރު . ބަހާރުއައުން . ބަދުރުވާ . ބަދުރުވާމަތި . ބުޅިތުނބި . ކާށިމޫސުން . ކޮޅިމޫސުން . އިރުވައި . އިރުވައިބަޑި . ވައިއެނބުރުން . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . ވައިވަށާހިނގުން . ވަގުތު . ވިއްސާރަމޫސުމް . މޫސުން . މޫސުންބަދަލުވުން . މޫސުންފަސްވުން . ފަންސި . ފައްތަރުމަތި . ފައްތަރުދެއްކުން . ފިނިމޫސުން . ފެންކުޅިލައިގަތުން . ފޯވަހި . ދަނަމޫސުން . ދަންހަޅަ . ދުވަސްވަރު . ދެމޫސުންބެދޭދުވަސްވަރު . ދޮންދޫނިމޫސުން . ޚަރީފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ