...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެ
އ.
ބަސްގަދަކޮށްލުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ދަނޑު ކޮށީ ޙަސަނެވެ.
(ށ) ގޮވާންކެނޑީވެސް އޭނާމެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށި . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަނދަލަ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދި . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުމަސް . ހަނދޭގިރި . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުކަން . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަނާ . ހަނާއެޅުން . ހަނިހޯސާ . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންދު . ހަންޑަވާޅި . ހަންޖެހުން . ހަރާންކުރުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާދުކިއުން . ހަރިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ