...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެހުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް އަނެކައްޗެއް ލެއްވުން.
(2) އެމުނުން.
(3) ގަމީސް ފަދަ އެއްޗެހިލުން.
(4) އުޅަލާއި ތަނޑުފަދަ ތަކެތި އަތުގައި އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދުންލުން . ބޮވުން . ތަޅޮމެހުން . ލުން . ގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ