...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެނަ
ނ.
(ސ) މިނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަކުބީރު . އާންމުކުރުން . އާންމުވުން . އެއްނަރުފައްޓަރު . ގޮވިލި . ސަބީލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ