...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެން
އ.
ގިނަ ކުރުމަށްޓަކައި، ފުރާނައެޅުއްވި އެއްޗެހީގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ބައްޕަމެން، އިންސާނުން ފިޔަަވައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް ނިސްބަތްކޮށް މިބަސް ބޭނުންކުރާ އިރު ބޭނުންކުރަނީ އެސޮރުމެން މިފަދައިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަންދު . ހާރު . ހާތި . ހިމެނުން . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ނައްކާރަ . ނަވަރަންނަސަރަވާމަށަ . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ރަތްލާޖެހި . ރޭނުން . ރޭދެބައިވުން . ބަންޑާރަގަނޑު . ބަރުފޯސް . ބައިގަޑިޖައްސައިލުން . ބާގައެރުން . ބުރު . ބުރުޖެހުން . ބޯބޯމަތިން ނެގުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . ކުޅަނދުރުހަތާ . އަހަރެމެން . އަހަޅުން . އަހުރެމެން . އަރާފަދަ . އަބޫނާއި . އަޅަމެން . އަފަގެހުން . އަފިރިއަ . އަފެގެހުން . އަފުރެމެން . އަސުރުދަން . އާހުނއް . އާނ . އާނކިއުން . އިނބައިމެން . އިނބޭން . އިރުމެދުންފިލުން . އިރުމެދުޖެހުން . އިބެން . އިއްޔެގެމެންދުރުގެ ކުދިން . އިޤްރާރުނާމާ . އުސޫލަ . އެޅިގައު . އެއްހުރާރިހުން . އެއްމެދުމުދައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ