...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޅުން
.
(1) ފަތްޖެހުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ކައިރި ލެނބުން.
(3) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމަށް ޙަރަކާތް ކުރުން.
(4) ހިޔާކުރުމަށް ނުވަތަ ހިޔާވުމަށް މުޅި ފަންގިއެޅުން.
(5) ދާރަ މޮއްކޮށްލުން.
މިސާލު:
ދާރަމެޅުން.
(6) މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ލޯ މަރުވާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުޖެހުން . އަތަފަހަންނުން . އަތެފެހުން . އަތްފެހުން . އޮއްބުން . މަޅައިފުން . މެޅުން . ފަށްފަށްޖެހުން . ފަންގިއެޅުން . ފަންގެމެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ