...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދު
ކުތާ.
(3) ދެބައިކޮށްލާއިރު ދެފަރާތަށް އެއްވަރުވާ ނުކުތާ .
(4) ކަމެއްގެ ފެށުމާއި ނިމުމާ ދޭތެރެ.
(5) ބެހޭ.
މިސާލު:
އެފޮތާމެދު.
(6) ފުޅަފުގައި ނުވަތަ ފުރާޅުގައި ފަންލާއިރު ނުވަތަ ދަމާއިރު ފަންގަނޑު އެއްވަރަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަންތަންކޮޅުން އައްސާއެތިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނގު . ހަނގުރާމަ . ހަނގުކަން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަރިޖެހުން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުވަރު . ހަރުވާޅު . ހަޅަ . ހައިނުކުރުން . ހައިނުކޮށް . ހައިޖާނު . ހައެއް . ހައްޓި . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވާ . ހަވާދު . ހަވީރު . ހަވީރުކުރުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރެއް . ހަތާވީސް . ހަތެއް . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްތަރި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަލަނި . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހާރުދަން . ހާޅަލަ . ހާލުހާލުން . ހިހޫކަން . ހިނބޫ . ހިނބެ . ހިރިމި . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާ . ހިބަހިކާ . ހިމަހޯއްދުން . ހިތާވުން . ހިތިދުވަސް . ހިތުން . ހިތުންފިލުން . ހިތުންފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ