...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުހުޅު
ނ.
ފައިތިލައިގެ ކަށިތައް އެތުރިފައި ހުންނައިރު އިނގިލިތަކާއި ކައިރި ހިސާބެއްގައި ހުންނަ ހުޅުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮށް . މޮށްގަނޑު . ފައިފުރޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ