...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުރި
ނ.
ގޮޅިނުހުންނަހެން ބަދަހިކޮށް ރޯނުން ވިޔެފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ދޫލަޒާތުގެ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތްޖެހުން . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބޮޑުމެދުރިޔާ . ކަޅުކާވިޔާ . ކިރިކެޓު . ކުޑަމެދުރިޔައު . ކުޑަމެދުރިޔާ . އެންކޮށި . މެދުރިދާ . މެދުރިޖެހުން . މެދުރު . މެދެރި . ފައިދައު . ދެމެރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ