...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުބޭންދުން
މ.
ދިމާވާ މުސީބާތަކާހުރެ، މައުލޫދު ނުވަތަ ޞަލަވާތް ކިޔަން ނަދުރު ބުނެގެން އެކަންކުރާއިރު އެމުސީބާތެއް ޖެހުނުމީހަކު، ނުވަތަ ކުއްޖަކު އެޖަމާޢަތުގެ މެދުގައި ބޭންދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ