...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުމާދޮރޯށި
ނ.
(1) ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަށް އިރުމަތީ ފަރާތުން ވަދެވޭ ދޮރޯށި.
(2) އެތެރެ ކޮއިލުގެ ސަރަޙައްދުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ދޮރޯށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ