...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުފޮތިގަނޑު
ނ.
އިހުގެ ގޭގޭގައި ދެބައެއްގެ ދެމެދު ވަކިކުރާން ދަމައި އުޅުުނު ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްފޮތިގަނޑު . މެދުފޭލިގަނޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ