...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޓާ
ފައި ހުންނަ މީރު ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ކަރުދާހަށް ލައި ބަންދުކޮށްފައެވެ.
މިހަދަނީ، މައިގަނޑު އެއްޗަކަށް ހަކުރު އަޅައިގެން، ހަކުރުތައް ވިރޭވަރަށް ކުޑަ ފެންފޮދެއް އަޅައިގެން، ކައްކާ ހިއްކައިގެންނެވެ.
މެޓާގެ ބައެއްބާވަތަށް ގެރިކިރު ނުވަތަ ކޮކޯއަޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހިލުން . ރަތްމެޓާ . ރޮށިގަނޑު . ބޮނޑުބިސްމެޓާ . ބޮޑުއާވިމެޓާ . ޅަ . ކަރުލުން . އާވިމެޓާ . އޮބުން . ވަރުކުރުން . ވިފުކުމެޓާ . ވީފުކިމެޓާ . މެޓާ . މެޓާއޮބާފިލާގަނޑު . ފަންސުރުމެޓާ . ދަނޑިމެޓާ . ދިރިމެޓާ . ދިރިފުކުމެޓާ . ތަރާފަތް . ތައްގަނޑު . ލޮންނަ މެޓާ . ޓޮފީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ