...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޔަށްފެންއެއްޗެއްއަޅައިލިހެންހީވުން
"މެޔަށްފެންއެއްޗެއްއަޅައިލިހެންހީވުން" (މިސާލުބަހެއް) ސިހުމެއް ލިބިގެންކުރާ އަސަރަކުންވާ ގޮތާމެދު ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެޔަށްފެންއެއްޗެއްއަޅައިލިހެންހީވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ