...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭ
ނ.
(1މައިކަށި) ހުންނަ މަޚުލޫގުންގ އެތެރެހަށީގެ ކަނާތްފަރާތުގައި އޮންނަ ރަތްމުށިކުލައިގެ ގުނަވަނެއް.
(2) މޭމަތި.
(3) މީލާދީ މަހުގެ 5 ވަނަ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަނދުމަސް . ހަނު . ހަނުހުރުން . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފޯލި . ހަންޑިލުނބޯ . ހަރަކާތް . ހަރަމަލި . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުބީ . ހަރުވުން . ހަރޮމަލި . ހަކުރު . ހައްޕު . ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތްމީރު . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހާރިހި . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިނދިވަޅު . ހިނިކު . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިއްދަ . ހިކިމޭބިސްކަދުރު . ހިކިމޭވާ . ހިމޭނުން . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިތިވުން . ހިތްއަލި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއަލިވުން . ހިލޭ . ހިލޭހުރުން . ހީހަން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހުރަމޭ . ހުފެނާ ނޮޅިޔާ . ހުދުކުރިކައްޓަލަ . ހުތް . ހުލިވުން . ހެމޭން . ހެލެސްމަ . ހެޔޮކޮށްހިތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ