...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭހެޔޮވުން
މ.
(1) ވަހަކުން ނުވަތަ ރަހަޔަކުން މެއަށް ތާޒާކަން ލިބުން.
(2) ހޮޑުލަވާގޮތް ކުޑަވުން.
(3) މޭނުބައިކަން ކުޑަވުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަމަކާ މެދު ގެންފައިވާ ބިރު ކުޑަވުން.
ނުވަތަ ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ