...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭނާކަން
ނ.
ކަންގަތި ކޮއްޔެއްގެ ނަން.
މިކޮލި ލެވިފައިވާ ބޭކަލުން ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔަކަށް ލަފާ ދެއްވުމާއި ބޮޑެތި ޢިއްޒަތުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮށިމޭނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ