...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭބޮޑުވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ބިރުގަތުމާއި ފިކުރުބޮޑުވުންފަދަ ކަމަކުން ހާސްވުން.
(2) ނުބައިވަހެއް ޖެހިގެން މޭނުބައިކުރުން.
(3) ކާއެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މާގިނައިން ފޮނި އެއްޗެހި ކެއުމުގެ ސަބަބުން ހޮޑުލަވާގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ