...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭސޫ
ނ.
ކުކުޅު ބިހާއި ގިތެލާއި ހަކުރާ ގެރިކިރާ އެއްކޮށްގެން ހަދާ، ހަލާކުނުވާކަހަލަ އެ އަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ހަރުކޮށް ހުންނަ ފޮނި ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ