...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭޒު
ނ.
ލިޔެ ކިޔުމުގައި ފޮތްތައް ބެހެއްޓުމަށާއި ކައިބޮއި އުޅުމުގައި ތަށިތައް ބެހެއްޓުމަށާއި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފައިޖަހައިފައިވާ މަތިހަމަ ފަރުނީޗަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިއްދަ . ހުދުކުރިކައްޓަލަ . ކާންދިނުން . ކޮރު . އުނބުގަނޑުބައްތި . އުޅައް . އޮޅުދޫކައްޓަލަ . ވަށިގަނޑު . ވޭޓަރު . މަދިރިފައި . މޭޒަ . މޭޒެ . ފަރުނީޗަރު . ފައި . ފަތްޖަހާމޭޒު . ފޮޅި . ތަންދޮށް . ތައް . ތިޔަ . ތެދުއުއިވަޑާން . ލިއާމޭޒު . ލިޔާމޭޒު . ގައި . ސައިސަމުސާ . ސަތަރަންޖީ . ޕިންޕޮން . ޖަހަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ