...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮހުން
މ.
(1) ޖަހައިފައިވާ ގޮށެއް ނުވަތަ އަމުނައިފައިވާ އެމުނުމެއް ފިލުވައިލުން.
(2) ރޮދިން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން ފަހައިފައިހުރި ފެހުން ކޮށައިލުން.
(3) ބަނުމުގެ އިދިކޮޅު.
(4) މަޖާޒު:
ގުޅުންކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެޑެބައިދެމުން . ކެޑެބާދެމުން . ވަރި . ވަރިވުން . މުހުން . މޮހި . މޮއްސުން . ފުލުންދިއުން . ފުލުގޮށްމޮހުން . ދިހަމުހުން . ދެހަމުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ