...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮށް
ނ.
(1) މުށްކަވައިލީމާ އަތްތިލައިން ފެންނަން ހުންނަ ހުޅުތައް.
(2) ހަތަރެސްފައި ޖެހި ޖަނަވާރުގެ ހަތަރެސްފައިގެ މެދުހުޅުން ތިރި.
(3) ތުނޑުގެ ތޫނުކަން ކެނޑިވަށް ވެފައިވާ ވަށްވުން.
(4) ގަސްގަހުގެ ހެދޭކުރި ގާވާގާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަ . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ނިއަފަތިގަނޑު . ބަކަރި . ކޮށެ . މަލިކުޓަކި . މުށު . ފައި . ޓަކި . ޓަކިއެޅުން . ޓަކިތެޅުން . ޓަތްކެއް އެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ