...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮށްގަނޑު
ނ.
(1) ޖަނަވާރުގެ ހަތަރެސްފައިގެ މެދުހުޅުން ފެށިގެން ތިރި.
(2) (ހ.) މުލައްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ނިއަފަތިގަނޑު . ބަކަރި . ފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ