...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޅި
ނ.
(1) ހިތާމަ.
(2) ހިތަށް ލިބޭ އުދަނގޫ.
(3) ކަމަކާވާދެރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވަކަރު . ހިތާމަ . ހިތާމަކުރުން . ހިތާމަވުން . ހިތާމަވެރި . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތުގިލަން . ހިތްބަލިވުން . ހިތްކުޑައިކުރުން . ރޮވުން . ކުކުސް . މަޑުމޮޅިކަން . މޮޅިހަރުބީ . ތަވާޟުޢުވެރިން . ތަވާޟުޢުވެރިކަން . ތަވާޟުޢުވެރިވުން . ޚުޝޫޢު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ