...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޅިވެރިކަން
ނއނ.
(1) ހިތާމަވެރިކަން .
(2) ހިތަށް އުނދަގުލެއް ލިބިފައިވާކަން.
(3) ކަމަކާ ދެރަވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތާމަ . ހިތާމަކުރުން . ހިތުގައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ