...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮއި
ުގެ އަޑިން ދުވެފައިދާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ފެންގަނޑުގެ މައްޗަށް އަންނަ ހަލަބޮލިކަން ނުވަތަ އުފެދޭ ބާނި.
(3) އޮއިދެމޭ ތަނެއްގެ އަޑީގައި ފެނަށް ނުހިކި ހުރި އެއްޗެއްގައި ފެން އަޅައި ގަތުމުގެ ސަބަބުން ފެންގަނޑުގެ މައްޗަށް އަންނަ ހަލަބޮލިކަން ނުވަތަ އުފެދޭބާނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުމޮއި . މޯހިރުންކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ