...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮއިލުން
ގައި ފެނުން ނުހިކިހުރި އެއްޗެއްގައި ފެން އަޅައިގަތުމުގެ ސަބަބުން ފެންގަނޑުގެ މައްޗަށް އަންނަ ހަލަބޮލިކަން ނުވަތަ އުފެދޭބާނި އުފެދުން.
(4) މަޖާޒު:
ފިރިހެނަކު ޖަނގިޔާ ނުލައި މުންޑު އަނދެގެން ހިނގައިފައި އަންނައިރު ކުރިމަތިން ފެންނަ ފެނުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ