...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮއް
ްކަވައިލީމާ އަތްތިލައިން ފެންނަން ހުންނަ ހުޅުތައް.
(2) ގަސްގަހުގެ ކުރި ގާވާ ގާވުން.
(3) އަތްފައިގެ ގުނަވަނެއް ބައިވުމަށްފަހު އެގުނަވަނެއްގެ ހަށިގަނޑާ ގުޅިފައި އޮންނަ ބައިގެ ކޮޅު.
(4) ނއ.
މިޔަ ނުވަތަ ތުނޑު ފަދަ ތޫނު ތަން ތަނުގެ ތޫނުކަން ކެނޑިވަށްވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިކުޓަކި . މުށުވުން . މުށްވުން . މުޑިނެގުން . މެޅުން . ދާރަމެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ