...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޑެގަތުން
މ.
(1) ލޯބިން ހިތްފުރިގެން ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ގައިގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހިފައި އޮޅުލައިގަތުން.
(2) އެއްޗެހިތަކެއް ކުއްލިއަކަށް މޮޑެން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ