...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޮޔަހީވުން
މ.
(1) ކުރެވިފައިވާ ކަމަކާމެދު ފަހުން ހިތާމަކުރުން.
(2) ފަހުން ދެރަވާންޖެހޭކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން އެކުރެވުނީ ގޯސްކަމެއްކަން އެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ