...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯހިރުންކެއުން
މ.
(1) މަސްއައިނުގައި ދުއްވާއިރު ހުންގާނު މޮއިގެ ފަހަތުން މަސް އައިސް އެންކެއުން.
މަޖާޒު:
(2) އެމީހަކަށް އެނގުމަކާ ނުލައި އެމީހެއްގެ އެއްޗަކުން ފައިދާހޯދުން.
(3) އެހެންމީހުންގެ ތައްޕާހުން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ