...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޯޅިކޮށްލުން
މ.
(1) ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ފިޔަގަނޑު ގަޔަށް ލަފައިލުން.
(2) ހަތްކޮޅާއި، ކުޑަފަދަ ތަކެތި ލައްޕާލުން.
(3) ލަދުގަސްފަދަ ބައެއް ގަސްގަހުގެ ފަތްތައް ލައްޕައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ