...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފ
އ.
(1) ތާނައިގެ އެގާރަވަނަ އަކުރު.
(2) ދިވެހި ހިސާބު އަކުރުގެ ދެވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނދުލަނގަ . ހަނދުގެއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ