...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަ
ނ.
(ލ،ޏ) ބިމުގެ ފަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޖާމުގޫ . ހަރުވާޅު . ހަރުގެ . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހައެއް . ހައެއްކަ . ހައްދު . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުއޮޑި . ހަމަރޮދި . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރެއް . ހަތަރެސްފައި . ހަތޭލިކަށި . ހަސަންދަރި . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަވުން . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހާޑުކިއްލާ . ހިނބޫ . ހިނގާކޮށި . ހިންމިކޭމާ . ހިރުނދު . ހިރުނބު . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހިކިބުންދު . ހިއްޕުން . ހިފެހެއްޓިހުރުން . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިލަނބުވެރިން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔައުގަނޑު . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ