...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަރު
ނ.
(1) ދަނޑިވަޅު.
(2) ތަންވަޅު.
(3) ދުވަސްވަރު.
(4) ކަމެއްކުރި ނުވަތަ ކުރަންވީ ނުވަތަ ކުރާނެ ޢަދަދާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ތިންފަހަރު ބޭސްބޮއިފި.
(ށ) ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރު އެގެއަށް ދާންވާނެ.
(ނ) ދުވާލަކު ދެފަހަރު، އޭނާ އަންނާނެ.
(5) އަދަދެއްގައި އަނެއް އަދަދެއް ހިމެނިފައިވާ ބާރު.
މިސާލު:
ހައެއްގައި 2 ހިމެނިފައިވާ ފަހަރުގެ އަދަދު.
(6) އުޅަނދު ގިނަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޮޑިފަހަރު، ދޯނިފަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަރުގެ . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހައެއްކަ . ހަވަރުއޮޑި . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތޭލިކަށި . ހަސަންދަރި . ހިންމިކޭމާ . ހިރުނދު . ހިރުނބު . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހިކިބުންދު . ހިއްޕުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިޔައުގަނޑު . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން . ހިޔާނެގުން . ހީރާސި . ހީލިކަށިގަނޑު . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުންގާނުގެ . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރަސްއޮޅި . ހުރަސްފިލާ . ހުރާގޭތަފާ . ހުސެންދަރި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހެއްޓިޖެހުން . ހެލިވަތްހެލުން . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހޭނުން . ހޭކަޅުކުރުން . ހޯދަރު . ނަރޮމަތި . ނައުފަހަރު . ނަލަހަފޮޅު . ނަލަފަށް . ނަޚުދާ . ނާދެލެ . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިކައަޅޯ . ނިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ