...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަތަށް ސޮއްސައިލުން
މ.
(1) ކުޅިޖަހާއިރު އަވަސް ޙަރަކާތަކާއެކު ފަހަތަށް ޖެހުން.
(2) ބަޔަކު އެކުގައިދާއިރު އެކަކު މާފަހަތަށްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ