...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަތަށްޖެހުން
މ.
(1) އަނބުރާނުލައި ފަހަތަށް ޖެހިލުން.
(2) ދުއްވާ ތަކެތި އަނބުރައިނުލައި އައިކޮޅަށް ދެވޭގޮތަށް އޭގެ ދުވެލި ބަދަލުކުރުން.
(3) ބަޔަކު ކުރިން ތިބި ހިސާބަށްވުރެ ފަހަތަށް ދިއުން.
(4) ފަހަށްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހަތަށް ސޮއްސައިލުން . ފަހިކެޑަހަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ