...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހި
ނއ.
(1) ފަސޭހަ.
(2) ނިޔާމަ.
(3) ތަނަވަސް.
(4) ޖެހޭވަޔާ އެއްކޮޅަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްފަސޭހަކަން . ހިތްފަސޭހަ . ހިތްފަސޭހަވުން . ހުކުރުހައްޖެއް ލިބުން . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހެޔޮރޯޅިފަށް . ނަރައި . ނިއާމަ . ނިޔާމަ . ނިޔާމަދަތުރު . ބިނާކުރަނިވި . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ކަންފަސޭހަވުން . ކަންފަސޭހަކަން . ކަންފަސޭހަ . އަތްމަތިވުން . އާދެ . އެއްފަސްކުރުން . އޮށްކަފަ . އޮށްގާފިލާއައުން . ވައިނުބައިވުން . ވައިކުރުން . ވިއްސުން . ވުން . ވެރަދަހީވުން . މަރުފަހިދަލީލު . މަރުފަހިދުޢާ . މަގުކޮށުން . މަޑި . މަޑިކަން . ފަހިވައިލިބުން . ފަރިދުވެލި . ފައްސާޔަށްގެއުން . ފައްސާވައި . ފައްސިޔަކުރުން . ފައްސިޔަވައި . ފެންފައްސިޔަވުން . ފެންދުޅަހެޔޮވުން . ދޮރުމޮހުން . ލޯށި . ސިރީކިމެރާދީއްތަދޭހަ . ސިރީވަލަކުސަ . ޙިކުމަތް . ޙިކުމަތްތެރި . ޙިކުމަތްތެރިކަން . ޙިކުމަތްތެރިވުން . ޙިކުމަތްތެރީން . ޙިކުމަތްތެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ