...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހެ
އ.
(1) އަނެކަކު ބުނާ އެއްޗަކާ އެއްބަސްވެ ބާރުލުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ފަހެ، އޭނާއަކީ އެކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހެކެވެ.
(2) ތިމާ ބުނާ އެއްޗަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ފޫއްސެއް ފަހެ ނުވާނެތަ? (3) އެހެނީ.
މިސާލު:
ފަހެ އޭނާއަކީ ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މީހެކެވެ.
(4) އެބަހީ.
މިސާލު:
ފަހެ ފެނަކީ ކުލައެއް ވަހެއް ނެތް އެއްޗެކެެވެ.
(5) ދެޖުމްލައެއް ގުޅާލުމުގައި ބަސްގަދަކޮށްލުމަށް އަދި "އާނ!" "އެހެންޏާ!" މިދެބަހާ ގުޅުވައިގެނ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންނަރަބަރު . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . ކަފަޖެހުން . އެހެންޏާފަހެ . މޮޓަން . ފަހެ . ފަނަރަ . ފަންސަހައްޓި . ފަންސަހަތްތަރި . ފަންސަވަންނަ . ފަންސަވީސް . ފަންސަތިރީސް . ފަންސަޔާހި . ފަންސަޔާނަވައި . ފަންސަޔާޅީސް . ފަސް . ފަސްފަހެތި . ތަޢައްޞުބު . ލ . ލާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ