...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ފަސްވަނަ އަދަދުގެ ނަން.
(2) 5 (3) ހަތަރަކާއި ހަޔަކާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންނަރަބަރު . ފަނަރަ . ފަންސަހައްޓި . ފަންސަހަތްތަރި . ފަންސަވަންނަ . ފަންސަވީސް . ފަންސަތިރީސް . ފަންސަޔާހި . ފަންސަޔާނަވައި . ފަންސަޔާޅީސް . ފަސް . ތަޢައްޞުބު . ލ . ލާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ