...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށާހުއްޓުން
މ.
ޒިކުރު މާލޫދު ބުރުދާ ފަދަކަންކަމުގައި އިމާމަކަށް ވާމީހަކު އެކަން ފަށައި ދިނުމާއި، ހުއްޓައިދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ