...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްނެގުން
މ.
ގަލާއި ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތި ހިމުންކޮށް އިންދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ތޫނު ހަތިޔާރަކުން، އޭގެކައިރިން ހިމަދިގުކޮށް ކަނޑާނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަލިނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ