...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނޑިޔާރުއޮޑި
ނ.
މާލޭގައި އޮޑިއޮޑި މަތިން ތޮށިލައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެކަމުގައި ބޭނުންކުރި އޮޑިއެއްގެ ނަން.
މިސާލު:
ބަންޑާރައޮޑި، އަތިރީގޭ އޮޑި.
ސައްޔިދު ކިލެގެފާނު އޮޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ