...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިދިނުން
މ.
(2) މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ފިނި ފޮނި ބުއިމެއް ދިނުން.
(1) ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެމަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޮނިބުއިމެއް ގެންގޮސް ދިނުން.
(3) ދަޢުވަތުދީގެން އަންނަ ބަޔަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ފޮނިބުއިމެއް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ